PRIVACYVERKLARING

1. PRIVACYVERKLARING

1.1. Verwerkingsverantwoordelijke

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontruck B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1114AB) Amsterdam-Duivendrecht aan het adres Joop Geesinkweg 701, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75401223 (“Ontruck”) is beheerder van de persoonsgegevens die door gebruikers, klanten, leveranciers, sollicitanten en andere derden aan haar worden verstrekt. Ontruck is verwerkingsverantwoordelijke krachtens het toepasselijk recht inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Ontruck is voor al haar gebruikers, klanten, leveranciers, sollicitanten en andere derden ter zake de doeleinden van deze privacyverklaring per e-mail bereikbaar: privacy@Ontruck.com.

1.2. De persoonsgegevens die worden verwerkt

Indien een opdracht wordt verstrekt aan Ontruck, een overeenkomst wordt gesloten met Ontruck of een sollicitatie wordt ingediend bij Ontruck, is het in ieder geval vereist dat de betrokkene zijn voor- en achternaam (van de contactpersoon), adres- of kantoorgegevens, telefoonnummer en e-mailadres aan Ontruck verstrekt. Wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om de overeenkomst met u te kunnen sluiten, om de overeenkomst/opdracht naar behoren uit te kunnen voeren, om onze diensten aan u te kunnen leveren, om het sollicitatietraject naar behoren te kunnen doorlopen en voor de financiële afhandeling. Afhankelijk van de aard van de opdracht, overeenkomst of sollicitatie, kunnen ook andere persoonsgegevens benodigd zijn. Is dit het geval, dan stelt Ontruck de betrokkene daarvan op de hoogte. Wenst de betrokkene deze persoonsgegevens niet aan Ontruck te verstrekken, dan kan Ontruck een goede uitvoering van de opdracht, overeenkomst of sollicitatie niet garanderen.

Verstrekt de betrokkene bepaalde gegevens niet, terwijl de verwerking daarvan wettelijk verplicht is, dan zal Ontruck de betrokkene daarover informeren. In zo’n geval kan de opdracht, overeenkomst of sollicitatie in beginsel niet worden uitgevoerd, tenzij door Ontruck andere de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze persoonsgegevens aan betrokkene worden medegedeeld.

1.3. Doel en grondslag voor de verwerking

De doeleinden waarvoor Ontruck persoonsgegevens verwerkt, zijn als volgt:

 • Ten aanzien van de gebruikers van het Ontruck-platform (de "Gebruikers"): de persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van de Ontruck-bemiddelingsservices en alle daarmee samenhangende diensten (bijv. het uitreiken van facturen, etc.), algemeen contact, direct marketing (indien daarvoor toestemming is gegeven), risicoanalyses, reviews, klanttevredenheidsonderzoeken, ter verdediging van juridische aanspraken, wettelijke verplichtingen, (win)acties, incasso’s, of overige diensten waarvoor bij de registratie op het platform uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene is verkregen;
 • Ten aanzien van leveranciers, klanten of andere derden (de "Klanten"): de persoonsgegevens worden gebruikt om de verplichtingen na te kunnen komen die voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomsten, algemeen contact, direct marketing (indien daarvoor toestemming is gegeven), risicoanalyses, reviews, klanttevredenheidsonderzoeken, ter verdediging van juridische aanspraken, wettelijke verplichtingen, (win)acties, incasso’s, of overige diensten waarvoor bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene is verkregen; en
 • Ten aanzien van sollicitatie kandidaten voor een functie bij Ontruck (de "Kandidaten"): de persoonsgegevens worden gebruikt om deel te kunnen nemen aan het (huidige en toekomstige) selectieproces van Ontruck, zodat Ontruck kan bepalen of de Kandidaat geschikt is voor de functie, een vergelijking kan maken met andere kandidaten en eventueel contact met de Kandidaat op kan nemen.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, zijn als volgt:

 • Wettelijke verplichting: Ontruck verwerkt persoonsgegevens als zij daartoe wettelijk verplicht is, zoals in het kader van de WWFT of op grond de belastingwetgeving;
 • Ter uitvoering van de overeenkomst: Ontruck verwerkt persoonsgegevens indien en voor zover dat in de aanloop van het sluiten van een overeenkomst met de betrokkene of voor het uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene noodzakelijk is;
 • Gerechtvaardigd belang: Ontruck verwerkt persoonsgegevens ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Zo heeft Ontruck een gerechtvaardigd belang om reclame aan haar klanten te sturen, haar juridische aanspraken te verdedigen, algemeen klantcontact te voeren, risicoanalyses uit te voeren, mogelijk relevante informatie op de website te presenteren, bij de voorkoming en/of opsporing van fraude, uitvoering te geven aan haar bedrijfsactiviteiten en haar bedrijfseigendommen te beveiligen;
 • Toestemming: Ontruck verwerkt persoonsgegevens indien de betrokkene voor deze verwerking toestemming heeft gegeven.

Indien Gebruikers, Klanten, Kandidaten en eventuele gebruikers van sociale netwerken (gezamenlijk de "betrokkenen") toestemming hebben gegeven voor het verwerken van hun persoonsgegevens, dan kunnen zij deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan: privacy@Ontruck.com of hun verzoek per post toe te sturen naar: Joop Geesinkweg 701, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht.

Uitsluitend ter verduidelijking zijn Gebruikers of Klanten van een rechtspersoon uitdrukkelijk verplicht om hun werknemers of opdrachtnemers over de onderhavige privacyverklaring van Ontruck te informeren en om hun toestemming te verkrijgen wanneer de huidige wetgeving dit voorschrijft.

1.4. Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kan Ontruck de persoonsgegevens van betrokkenen delen met derden. Het delen van persoonsgegevens met derden, gebeurt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen de persoonsgegeven door Ontruck onder meer worden gedeeld met:

 • Overheidsinstanties zoals douaneinstanties, indien Ontruck daartoe (wettelijk) verplicht is;
 • externe partijen zoals transporteurs, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • ICT dienstverleners, ter ondersteuning van onze softwaresystemen;
 • clouddienstverleners, voor de opslag van persoonsgegevens;
 • (juridische-, belasting-, en overige) adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, incassobureau, etc, ter verdediging c.q. uitvoering van onze rechten;
 • marketing- of communicatiebureaus, voor het verspreiden van marketingmateriaal en het uitvoeren van overige marketing- of communicatieactiviteiten.

Voor zover een derde persoonsgegevens ten behoeve van Ontruck verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, dan sluit Ontruck met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan het toepasselijk recht inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De derden met wie Ontruck de persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor een naleving van het toepasselijk recht inzake de bescherming van persoonsgegevens.

1.5. Rechten van betrokkenen

In overeenstemming met de huidige wetgeving kunnen de betrokkenen hun navolgende rechten uitoefenen door contact op te nemen met Ontruck via de e-mail: privacy@Ontruck.com, of per post: Joop Geesinkweg 701, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht:

 • recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering: iedere betrokkene heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over, correctie of aanvulling te vragen van of om verwijdering te verzoeken van de persoonsgegevens die Ontruck van deze betrokkene verwerkt.
 • recht op beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking: de betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens van Ontruck en heeft eveneens het recht om beperking van deze verwerking te verzoeken.
 • recht op overdraagbaarheid: bij geautomatiseerde verwerking door Ontruck heeft iedere betrokkene het recht om daarvan een kopie in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of zal Ontruck deze aan een door de betrokkene genoemde organisatie overdragen.

Om misbruik te voorkomen kan Ontruck alvorens tot behandeling van een verzoek over te gaan aan de betrokkene verzoeken om zichzelf te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Ontruck te sturen. De betrokkene dient in deze kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af te schermen. Dit ter bescherming van zijn privacy.

1.6. Beveiliging van de persoonsgegevens en bewaartermijn

Ontruck zal de persoonsgegevens op een wettige, eerlijke, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en actuele manier verwerken. Ontruck zal in dat kader alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegeven onverwijld kunnen worden verwijderd of gecorrigeerd wanneer zij onjuist zijn. Meer in het algemeen zal Ontruck alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens te waarborgen en om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegeven te voorkomen.

Ontruck bewaart de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de verwerkingsdoelen te kunnen realiseren dan wel om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Zo verplicht de fiscale wetgeving Ontruck om financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

In het kader van een sollicitatie bewaart Ontruck de gegevens in beginsel tot vier weken na de afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens langer te bewaren. Indien de betrokkenen niets anders mededelen, gaat Ontruck er vanuit dat de persoonsgegevens van deze betrokkenen niet zijn gewijzigd.

Ontruck maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

1.7. Klachten

Indien de betrokkene een klacht heeft over de gegevensverwerking door Ontruck en mocht de betrokkene er niet samen met Ontruck uitkomen, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. PRIVACYVERKLARING TEN AANZIEN SOCIALE NETWERKEN

2.1. Voorafgaande informatie

Ontruck heeft een profiel aangemaakt op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin en Google + (de "Sociale Netwerken"), met als hoofddoel om haar producten en diensten te adverteren.

2.2. Profiel op een Sociaal Netwerk

Indien de betrokkene eveneens een profiel heeft op een van de bovengenoemde Sociale Netwerken en besluit om zich aan te sluiten bij het profiel van Ontruck op één van deze Sociale Netwerken of bij de website van Ontruck, dan wordt de betrokkene (“Gebruiker”) geacht zijn uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens aan Ontruck te hebben verstrekt ter zake de verwerking van persoonsgegevens welke op het profiel van de Gebruiker worden gepubliceerd.

De Gebruiker welke gebruik maakt van de Sociale Netwerken heeft te allen tijde toegang tot de privacyverklaring van deze Sociale Netwerken zelf en kan zijn privacy instelling van zijn profiel aanpassen om zijn privacy te waarborgen.

Ontruck heeft toegang tot en verwerkt de openbare informatie zoals staat weergegeven op het profiel van de Gebruiker, in het bijzonder de contactnaam van. Deze persoonsgegevens zullen door Ontruck in beginsel alleen worden gebruikt binnen het betreffende Sociale Netwerk zelf. Ze zijn niet opgenomen in een bestand.

2.3. Rechten van betrokkenen

Wat betreft het recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en overdraagbaarheid, kan Gebruiker een verzoek indienen bij Ontruck overeenkomstig het bepaalde in haar privacyverklaring. In dit verband moet evenwel rekening worden gehouden met de volgende nuances:

 • Inzage: Dit kan worden bepaald c.q. beïnvloed door de functionaliteiten van het Sociale Netwerk en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie vanuit het gebruikersprofielen.
 • Correctie, aanvulling, beperking, verwijdering en/of bezwaar: Dit kan alleen worden uitgevoerd ter zake de informatie waarover Ontruck controle heeft, bijvoorbeeld zoals bij een verwijdering van opmerkingen die op de website van Ontruck geplaatst staan. In veel gevallen kan is voor de uitoefening van een dergelijk verzoek de medewerking van het corresponderende Sociale Netwerk vereist.

Ontruck verricht de navolgende handelingen:

 • Toegang tot de openbare informatie van het profiel van de Gebruiker.
 • Publicatie van alle reeds op de website van Ontruck gepubliceerde informatie op het gebruikersprofiel van de Gebruiker.
 • Persoonlijke en individuele berichten versturen via de kanalen van het Sociale Netwerk.
 • Het plaatsen van updates van de paginastatus in het gebruikersprofiel van de Gebruiker.

Gebruikers kunnen door middel van een aanpassing in hun privacy instellingen altijd hun connecties controleren, inhoud verwijderen die hen niet langer interesseert, beperken met wie ze een connectie zijn en de zichtbaarheid van haar content beperken.

2.4. Plaatsen van berichten

Zodra de Gebruiker zich heeft aangesloten bij het Ontruck-profiel op het corresponderende Sociale Netwerk, kan de Gebruiker opmerkingen, links, afbeeldingen, foto's of enig ander soort multimedia-inhoud op deze pagina plaatsen, doch slechts voor zover dit wordt ondersteund door het Sociale Netwerk. De Gebruiker dient in voornoemde gevallen te allen tijde eigenaar te zijn van het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten of toestemming te hebben van de auteursrechthebbende of de eigenaar van de overige intellectuele eigendomsrechten.

Het is uitdrukkelijk verboden om teksten, grafieken, foto's, video's, enz. te plaatsen die inbreuk maken of kunnen maken op de goede zeden, de ethiek, de goede smaak of het decorum en/of die inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, het recht op een afbeelding of de wet. In deze gevallen behoudt Ontruck zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk te verwijderen en kan Ontruck de Gebruiker permanent te blokkeren.

Ontruck is niet verantwoordelijk voor de door een Gebruiker geplaatste inhoud.

De Gebruiker dient er rekening mee te houden dat de door hem geplaatste berichten voor andere Gebruikers zichtbaar zullen zijn en dat hij derhalve primair verantwoordelijk is voor zijn privacy.

Afbeeldingen die op de site geplaatst kunnen worden, worden niet opgeslagen in een bestand van Ontruck, maar blijven op het Sociale Netwerk.

2.5. Wedstrijden en promoties

Ontruck behoudt zich het recht voor om wedstrijden en promoties uit te voeren, waaraan de Gebruiker deel kan nemen door zich aan te sluiten bij de website of het Sociale Netwerk van Ontruck. Zodra Gebruiker zich ter zake voornoemd doel aansluit bij de website of het Sociale Netwerk van Ontruck, dan zullen de regels voor elk van deze wedstrijden en promoties met inachtneming van deze Privacyverklaring op de website of het Sociale Netwerk worden gepubliceerd.

Het betreffende Sociale Netwerk sponsort, onderschrijft of beheert op geen enkele wijze onze promoties, noch kan het worden geassocieerd met een van hen.

2.6. Reclame en advertenties

Ontruck gebruikt het Sociale Netwerk om reclame te maken voor haar producten en diensten. Iedere verwerking door Ontruck van contactgegevens van een betrokkene voor directe commerciële prospectie, is in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het feit dat een betrokkene de website of het Sociale Netwerk profiel van Ontruck aanbeveelt aan een andere gebruiker, zodat ook deze gebruiker van de promoties kan genieten of op de hoogte wenst te blijven van de activiteiten van Ontruck, wordt niet beschouwd als reclame.

Onderstaand treft u een opsomming van de links naar de privacyverklaring van de betreffende Sociale Netwerken waarvan Ontruck gebruik maakt c.q. kan maken: