Algemene Voowaarden

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AFZENDERS/OPDRACHTGEVERS

BIJGEWERKTE VERSIE AUGUSTUS 2019

1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Ontruck

Ontruck B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1114 AB) Amsterdam-Duivendrecht aan het adres Joop Geesinkweg 701, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75401223 (hierna: “Ontruck”, “wij”, “ons” or “onze”).

1.2 Onderwerp

Deze algemene voorwaarden (hierna: ”AV”) hebben te gelden al een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (hierna: de “Afzender”, “Gebruiker” of “Opdrachtgever”) en Ontruck, welke AV steeds van toepassing zijn op de toegang tot, het gebruik van of de diensten die Ontruck als expediteur levert (later gedefinieerd als: de “Diensten
“) via de website www.Ontruck.com/nl (hierna: de “Website”) en de Ontruck applicatie in iOS of Android-format (hierna: de “App”) (De Website en de App worden hierna gezamenlijk aangeduid met: het “Platform”) alsmede iedere Overeenkomst, Expeditieovereenkomst, Vervoeropdracht, Orderformulier en/ of Verzending (zoals gedefinieerd onder artikel 2).

Op iedere toegang tot, het gebruik van of de Diensten geleverd via het Platform alsmede iedere Overeenkomst, Expeditieovereenkomst, Vervoeropdracht, Orderformulier en Verzending (zoals gedefinieerd onder artikel 2) zijn bovendien de navolgende documenten van toepassing: de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Ontruck Website (beschikbaar via https://Ontruck.com/uk/terms-and-conditions), de Privacyverklaring (beschikbaar via: https://Ontruck.com/nl/privacy/) en onze cookieverklaring (beschikbaar via: https://Ontruck.com/uk/cookies-policy/), welke documenten integraal onderdeel uitmaken van deze AV en de Expeditieovereenkomst.

Ontruck is gerechtigd om haar AV te allen tijde eenzijdig tussentijds te wijzigen. Ontruck raadt derhalve iedere Afzender, Opdrachtgever en/of Gebruiker aan op deze pagina van tijd tot tijd te controleren om eventuele wijzigingen die Ontruck aanbrengt te bekijken; dergelijke wijzigingen zijn bindend voor de Afzender, Geadresseerde en Gebruiker vanaf de datum die op deze pagina is vermeld, met dien verstande dat de versie van de AV die beschikbaar is op de datum waarop een Afzender, Geadresseerde en/of Gebruiker een Vervoersopdracht indient en een Expeditieovereenkomst heeft gesloten, overeenkomstig artikel 6.2, van toepassing is op deze Vervoersopdracht c.q. Expeditieovereenkomst.

Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van deze AV op enig Overeenkomst, Expeditieovereenkomst, Vervoeropdracht, Orderformulier en Verzending is niet van invloed op de toepasselijkheid van deze AV op andere Overeenkomsten, Vervoeropdrachten, Orderformulieren en Verzendingen. Afzender, Opdrachtgever en/of Gebruiker stemmen bovendien in met toepasselijkheid van deze AV op latere Overeenkomsten, Expeditieovereenkomsten, Vervoeropdrachten, Orderformulieren en Verzendingen tussen Afzender, Opdrachtgever of Gebruiker en Ontruck. Afzender, Opdrachtgever en Gebruiker stemmen ermee in dat deze AV in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afzender, Opdrachtgever en Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Indien de AV van Ontruck en de algemene voorwaarden van Afzender, Opdrachtgever en/of Gebruiker naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdigheid de AV van Ontruck prevaleren.

Deze AV worden in verschillende talen ter beschikking gesteld. In het geval van een geschil over inhoud of strekking van deze AV is de Nederlandse tekst bindend.

2 DEFINITIES

In deze AV hebben de volgende woorden – naast de woorden welke reeds onder artikel 1.2 zijn gedefinieerd – de navolgende betekenis:

“Afzender”

de natuurlijke- of rechtspersoon die de Goederen levert aan of de Goederen beschikbaar stelt voor afhaling door de Vervoerder op het Laadadres, hetgeen in overeenstemming met de betreffende Vervoersopdracht.

“Diensten”

de diensten welke door Ontruck als expediteur aan de Opdrachtgever/Afzender worden geleverd en op welke diensten deze AV integraal van toepassing zijn.

“Eindvergoeding”

het bedrag dat daadwerkelijk door de Opdrachtgever/Afzender voor een Verzending verschuldigd is, bestaande uit de Oorspronkelijke Vergoeding verminderd met eventuele Uitgaven.

“Expeditieovereenkomst”

de door Ontruck en Opdrachtgever/Afzender gesloten overeenkomst tot het doen vervoeren van Goederen, waarbij Ontruck zich jegens Opdrachtgever/Afzender verbindt tot het ter haren behoeve met een Vervoerder sluiten van een of meer Overeenkomst(en), dan wel tot het te haren behoeve maken van een beding in een of meerdere zodanige Overeenkomst(en).

“Geadresseerde”

de natuurlijke- of rechtspersoon welke uit hoofde van de Overeenkomst jegens de Vervoerder recht heeft op aflevering van de Goederen in overeenstemming met de betreffende Vervoersopdracht.

“Gebruiker”

de gebruiker van het Platform, welke zich aldaar als Afzender of Vervoerder heeft geregistreerd en welke registratie door Ontruck is goedgekeurd.

“Goederen”

de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever/Afzender aan Ontruck, diens Vervoer(s) of overige hulppersonen op het Laadadres ter beschikking gestelde c.q. te stellen of geleverde c.q. te leveren goederen, producten of koopwaar, welke Opdrachtgever/Afzender blijkens de Vervoersopdracht wenst te laten vervoeren.

“Laadadres(sen)”

het adres of de adressen op welk Opdrachtgever/Afzender de Goederen aan de Vervoerder voor afhaling ter beschikking dient te stellen c.q. te leveren, hetgeen in overeenstemming met de betreffende Vervoersopdracht.

“Leveringsadres”

het adres of de adressen op welk de Vervoerder verplicht is de Goederen af te leveren, welk leveringsadres staat gespecificeerd in de Vervoersopdracht.

“Ontruck”

betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoals onder artikel 1 vermeld. Ontruck betreft een expediteur in de zin van boek 8 BW, welke in dat kader een Expeditieovereenkomst met Opdrachtgever/Afzender sluit en de onderhavige AV hanteert.

“Oorspronkelijke Vergoeding”

het door Opdrachtgever/Afzender aan Ontruck te betalen bedrag voor een Verzending (exclusief eventuele Uitgaven), welk bedrag wordt berekend aan de hand van het bepaalde in deze AV en de informatie zoals door Opdrachtgever/Afzender aan Ontruck medegedeeld in de Vervoersopdracht, en welk bedrag door Ontruck aan de Opdrachtgever/Afzender wordt medegedeeld zodra de Vervoersopdracht door Opdrachtgever/Afzender is gecomplementeerd.

“Opdrachtgever”

de natuurlijke- of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen, die een Verzending via het Platform heeft aangevraagd c.q. aanvraagt en daarmee een Verzendingsopdracht aan Ontruck heeft gegeven c.q. geeft en in dat kader een Expeditieovereenkomst met Ontruck heeft gesloten c.q. wenst te sluiten. De Opdrachtgever kan zowel de Afzender en de Geadresseerde ieder afzonderlijk, als gezamenlijk betreffen.

“Orderformulier”

het onlineformulier dat Opdrachtgever/Afzender via het Platform invult en op grond waarvan de Opdrachtgever/Afzender aan Ontruck een Vervoersopdracht verstrekt.

“Overeenkomst”

de overeenkomst welke Ontruck in opdracht van, ten behoeve van en (al dan niet) in naam van Opdrachtgever/Afzender sluit met Vervoerder, welke tot stand komt zodra een Vervoerder een Vervoersopdracht heeft aanvaard en uit hoofde waarvan de Vervoerder zich tegenover de Opdrachtgever/Afzender heeft verbonden om de Goederen te vervoeren.

“Uitgaven”

alle kosten of extra uitgaven die door de Vervoerder en/of Ontruck zijn gemaakt bij de uitvoering van de Diensten en de Verzending in overeenstemming met deze AV en in het algemeen.

“Vervoerder”

de natuurlijke- of rechtspersoon, niet zijnde ongeschikten van Ontruck, die een Vervoersopdracht aanvaardt, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Verzending op zich neemt en waarmee Ontruck zich ten behoeve van Opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of Ontruck zich op eigen naam of op naam van Opdrachtgever heeft verbonden.

“Verboden goederen”

de goederen zoals genoemd onder artikel 9.4.

“Vervoerseenheid”

elke laadeenheid of verpakking waarin de Goederen worden vervoerd, ongeacht het volume, de afmetingen en/of de inhoud ervan.

“Verzending”

het vervoer van Goederen door een Vervoerder, zoals nader gespecificeerd in een Vervoersopdracht. De verzending kan één van de navolgende vormen betreffen:

(a) Eenvoudige verzending: transport van één of meer Vervoerseenheden van het specifieke Laadadres naar één enkel Leveringsadres; of

(b) Meerwegstransport: transport van één of meer Vervoereenheden van: (i) een specifiek Laadadres naar meerdere Leveringsadressen; (ii) meerdere Laadadressen naar één Leveringsadres; en/of (iii) meerdere Laadadressen naar meerdere Leveringsadressen, met dien verstande dat elke Vervoerseenheid ten minste eenzelfde Laadadres en eenzelfde Leveringsadres bevat, zodat er geen verplichting bestaat om de inhoud van Vervoerseenheden te splitsen.

“Vervoersopdracht”

een verzoek van Opdrachtgever/Afzender tot het verrichten van een Verzending van Goederen, welk verzoek Opdrachtgever/Afzender via het Platform heeft ingediend c.q. indient. Een vervoersopdracht zal door Ontruck op het Platform worden gepubliceerd of anderszins ter acceptatie aan een Vervoerder worden voorgelegd.

“Voertuig”

het voertuig dat door de Vervoerder zal worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, welk Voertuig dient te voldoen aan vereisten zoals omschreven in artikel 7.5.

“Vrachtbrief”

een document met bijzondere bewijskracht, opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren, welke volledig en naar waarheid dient te worden ingevuld alsmede dient te worden ondertekend en waarvan een exemplaar bestemd is voor de Afzender (bewijs van ontvangst), een exemplaar bestemd is voor de Vervoerder (bewijs van aflevering) en een exemplaar bestemd is voor de Geadresseerde (bewijs van het in ontvangst nemen).

3 INTERPRETATIE

3.1 Artikel- en paragraafkopjes hebben geen invloed op de interpretatie van deze AV.

3.2 In deze AV:

(a) een omvat een persoon een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet in oprichting);

(b) omvat elke verwijzing naar een onderneming alle (aan elkaar gelieerde) ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, waar en hoe dan ook opgericht of gevestigd;

(c) wordt, indien in de AV aan woorden in de enkelvoudvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, daaronder mede de meervoudsvorm begrepen en adersom, tenzij uit de context het tegendeel blijkt;

(d) omvat een verwijzing naar ‘schriftelijk(e)’ eveneens de berichtgeving per e-mail en anderszins elektronische berichten, al dan niet via het Platform en/of andere apps en websites;

(e) omvat elke verplichting voor een partij om iets niet te doen, eveneens een verplichting voor deze partij om niet toe te staan dat het betreffende gebeurt;

(f) volgt al hetgeen volgend op de te termen “met inbegrip van”, “met name”, “in het bijzonder”, “bijvoorbeeld” of een soortgelijke aanduiding, slechts ter illustratie en beperkt geenszins de betekenis, de beschrijving, de definitie, de zin van of de term val al hetgeen daaraan voorafgaat.

3.3 Deze AV zijn bindend voor en komen ten goede van de partijen bij deze AV en hun respectieve vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen. Een verwijzing naar een partij omvat derhalve dan ook steeds de respectieve vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen van deze partij.

4 OMVANG VAN DE DIENSTEN EN CONTRACTUELE RELATIES

4.1 Het Platform betreft een online vervoersdienst voor Goederen, op welk Platform Opdrachtgever/Afzender een Vervoersopdracht kan indien en een Vervoerder op zijn beurt de betreffende Vervoersopdracht kan bekijken en accepteren, waardoor hij akkoord gaat met de uitvoering van de betreffende Vervoersopdracht.

4.2 Ontruck zal:

(a) een door Opdrachtgever/Afzender ingevuld Orderformulier beoordelen, indien noodzakelijk contact opnemen met de Opdrachtgever/Afzender opdat hij de Vervoersopdracht c.q. Verzending kan toelichten c.q. verduidelijken en – indien Ontruck de Vervoersopdracht heeft goedgekeurd – de Vervoersopdracht op het Platform publiceren;

(b) zich er zo goed als mogelijk toe inspannen om een Vervoerder te vinden welke de Vervoersopdracht zal uitvoeren, alsmede erop toezing dat de uitvoering van een Vervoersopdracht door Vervoerder geschiedt in overeenstemming met de AV;

(a) de Opdrachtgever/Afzender de mogelijkheid bieden om de voortgang van de betreffende Verzending te volgen via het Platform; en

(b) eventuele problemen die zich bij een Verzending mogelijk voordoen monitoren, beheren en – waar mogelijk – oplossen.

4.3 Ontruck is een expediteur in de zin van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Ontruck sluit een Overeenkomst met Vervoerder steeds ten behoeve en voor rekening en risico van Opdrachtgever/Afzender. Ontruck sluit een Overeenkomst met Vervoerder in beginsel op zijn eigen naam, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat Ontruck de Overeenkomst op naam van Opdrachtgever/Afzender sluit. De Opdrachtgever/Afzender staat in beginsel – behoudens indien en voor zover anders is aangegeven – dan ook niet in een directe contractuele relatie met de Vervoerder. Het is Opdrachtgever/Afzender – behoudens het bepaalde in deze AV – niet toegestaan om een de uitvoering van de Vervoersopdracht door een Vervoerder te weigeren, wanneer Ontruck de uitvoering van een Vervoersopdracht aan de Vervoerder heeft bevestigd. Het is Opdrachtgever/Afzender niet toegestaan om een Vervoerder van Ontruck zelf te benaderen en/of met een Vervoerder van Ontruck zelf een contractuele relatie aan te gaan, tenzij Ontruck daarvoor uitdrukkelijk haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien (niettemin) een Overeenkomst tussen Opdrachtgever/Afzender en Vervoerder tot stand komt, stemt Opdrachtgever/Afzender ermee in dat bij strijdigheid tussen de Overeenkomst en de AV, de AV prevaleert alsmede dat de betreffende Overeenkomst Opdrachtgever/Afzender niet kan vrijwaren diens verplichtingen uit hoofde van deze AV na te komen.

4.4 De Opdrachtgever/Afzender laat aan Ontruck de vrije hand om ter uitvoering van de Expeditieovereenkomst Vervoerders in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die Vervoerders voor rekening en risico van Opdrachtgever/Afzender te aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever/Afzender anders is overeengekomen. Ontruck is verplicht om op verzoek van Opdrachtgever/Afzender (een kopie van) de (algemene) voorwaarden waaronder hij met die Vervoerders heeft gecontracteerd aan Opdrachtgever/Afzender te overhandigen.

4.5 De Opdrachtgever/Afzender erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Ontruck:

(a) zelf geen koeriers-, verzend- of opslagdiensten in eigendom heeft, verkoopt, doorverkoopt, verstrekt, controleert, beheert, aanbiedt, levert of opslaat.

(b) uitgaat van de juistheid van de door Opdrachtgever/Afzender verstrekte gegevens en informatie, onder meer zoals weergegeven in de Vervoersopdracht; en

(c) nooit in fysiek bezit is van en geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de Goederen.

5 GEBRUIKERS

Registratie

5.1 Om het Platform te kunnen gebruiken, Orderformulieren in te kunnen vullen, Vervoersopdrachten te kunnen verstrekken en de Verzending te kunnen volgen, moet Opdrachtgever/Afzender als Gebruiker zijn geregistreerd op het Platform. Om als Gebruiker te kunnen worden geregistreerd, moet Opdrachtgever/Afzender:

(a) een registratieformulier voor Gebruikers volledig en correct invullen en indienen via het Platform;

(b) akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze AV; en

(c) Ontruck doorlopend alle noodzakelijke documentatie verstrekken die Ontruck naar haar oordeel (van tijd tot tijd) nodig heeft om de registratie van de betreffende Opdrachtgever/Afzender als Gebruiker te kunnen valideren en te onderhouden.

5.2 De Gebruiker garandeert dat hij op de datum waarop hij het registratieformulier voor Gebruikers heeft ingevuld en gedurende de periode dat hij als Gebruiker staat geregistreerd, de AV in het kader van zijn normale bedrijfsvoering – dus niet zijnde particulier – heeft geaccepteerd, alsmede de verplichtingen die daaruit voortvloeien nakomt en uitvoert.

5.3 Ontruck behoudt zich te allen tijde het recht om voor om een registratieaanvraag om haar moverende redenen en naar eigen goeddunken te weigeren.

Beëindiging

5.4 Ontruck is – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – te allen tijde bevoegd om een registratie van een Gebruiker (gedeeltelijk) te beëindigen, de betreffende Gebruiker de toegang tot het Platform naar eigen goeddunken te ontzeggen, iedere Vervoersopdracht te verwijderen en de reeds gesloten Expeditieovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

(a) Gebruiker zijn verplichtingen uit de AV c.q. Expeditieovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of anderszins in strijd handelt met de bepalingen uit de AV c.q. Expeditieovereenkomst;

(b) Ontruck een goede grond heeft om te vrezen dat Gebruiker zijn verplichtingen uit de AV c.q. Expeditieovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakoming of anderszins het vermoeden heeft dat de Gebruiker in strijd zal handelen met de AV c.q. Expeditieovereenkomst;

(c) Gebruiker in strijd handelt met of niet (langer) beschikt over de vergunning, documenten, vereisten of toestemmingen die vereist zijn volgens de toepasselijke wet- en regelgeving;

(d) de door Gebruiker verstrekte documentatie naar oordeel van Ontruck niet volledig of correct blijkt; en/of

(e) Gebruiker niet binnen drie (3) maanden, nadat Ontruck zijn registratie heeft goedgekeurd, een Orderformulier heeft ingevuld c.q. een Vervoersopdracht heeft ingediend c.q. jegens Ontruck diens wens heeft uitgesproken om een Vervoersopdracht in te dienen;

(f) Gebruiker faillissement of surseance heeft aangevraagd of het faillissement of surseance van Gebruiker is uitgesproken; en/of

(g) Gebruiker zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontboden of feitelijk wordt geliquideerd.

5.5 Gebruiker staat ervoor in dat alle in het kader van de registratie als Gebruiker verstrekte informatie, inloggegevens en documenten volledig en juist zijn en Gebruiker zal Ontruck onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze informatie.

Gebruikersnaam, wachtwoord en toegang

5.6 Het Platform en de Dienst worden door Ontruck te allen tijde steeds op tijdelijke basis beschikbaar gesteld en Ontruck behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor het Platform en de Dienst in te trekken, te staken of op enigerlei andere wijze ontoegankelijk te maken ofwel de toegang tot bepaalde delen van het Platform op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beperken c.q. te ontzeggen. Ontruck is niet aansprakelijk jegens enige Gebruiker of derde in verband met het (tijdelijk of permanent) niet beschikbaar zijn van het Platform en/of de Diensten.

5.7 De Gebruiker zal:

(a) ervoor zorgdragen dat alle personen die namens de Gebruiker toegang hebben tot het Platform, op de hoogte zijn van en zich houden aan deze AV; en

(b) alle inloggegevens, gebruikersnamen, identificatiecodes, wachtwoorden en/of andere gegevens die toegang tot het Platform kunnen geven vertrouwelijk behandelen en veilig (doen) opslaan c.q. bewaren.

5.8 Het is Opdrachtgever/Afzender uitdrukkelijk niet toegestaan om:

(a) behoudens indien en voor zover dit voortvloeit uit recht dat dwingendrechtelijk op onderhavige situatie van toepassing is en door partijen niet kan worden uitgesloten, dan wel behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder deze AV:

(i) het Platform geheel of ten dele (trachten) te kopiëren, te wijzigen, te dupliceren, afgeleide werken te maken, te framen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te verzenden of te distribueren, in welke vorm of via welke media of op welke wijze dan ook;

(ii) het Platform geheel of ten dele (trachten) te decompileren, demonteren, aan reverse compilatie of reverse-engineering te onderwerpen of op een andere manier terug te brengen naar een voor de mens waarneembare vorm; of

(b) zichzelf toegang te verschaffen tot (een deel van) het Platform om een product of dienst te bouwen dat of die concurreert met het Platform of de Dienst; of

(c) het Platform te gebruiken om producten of diensten aan derden te verlenen die concurreren met het Platform of de Dienst; en/of

(d) (trachten) zichzelf of een derde toegang tot het Platform en/of de Dienst te verschaffen, op een andere wijze dan zoals voorzien in deze AV.

5.9 De Opdrachtgever/Afzender zal alle redelijke inspanningen leveren om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst en/of het Platform te voorkomen en, in het geval dat hij zich bewust wordt van of een dergelijk ongeoorloofde toegang of gebruik vermoedt, Ontruck hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan Ontruck de – naar oordeel van Ontruck – relevante gegevens verstrekken.

6 DIENSTEN VAN ONTRUCK

Orderformulier

6.1 Om een Voersopdracht in te kunnen dienen, dient de Opdrachtgever/Afzender het Orderformulier, zoals weergegeven op het Platform, correct en volledig in te vullen en te voltooien (of indien Ontruck daarmee heeft ingestemd, de benodigde informatie per e-mail of telefonisch aan Ontruck te verstrekken). De gegevens welke ter invulling van een Orderformulier in ieder geval vereist zullen zijn, zijn als volgt: de specificaties van de Verzending, het Laadadres, het Leveringsadres, een beschrijving van de Goederen, het volume en gewicht van de Goederen, (indien van toepassing) de vereisten voor het transport in een speciaal voertuig, tijdsplan met betrekking tot het moment van laden tot het moment van lossen en alle overige gegevens welke in het kader van de Verzending nodig zijn of volgens Ontruck redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht.

6.2 Zodra een Orderformulier door Opdrachtgever/Afzender volledig en correct is ingevuld, zal (in beginsel) via het Platform de Oorspronkelijke Vergoeding aan Opdrachtgever/Afzender kenbaar worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever/Afzender de benodigde gegeven per e-mail of telefonisch aan Ontruck heeft doorgegeven, dan zal de Oorspronkelijke Vergoeding eveneens via dezelfde weg (per e-mail of telefonisch) aan Opdrachtgever/Afzender kenbaar worden gemaakt.

6.3 Door indiening van een correct en volledig ingevuld Orderformulier via het Platform (of – indien Ontruck daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd – per e-mail of telefonisch):

(a) garandeert en verklaart de Opdrachtgever/Afzender dat de details van de Verzending compleet en accuraat zijn;

(b) bevestigt de Opdrachtgever/Afzender dat hij deze AV heeft ontvangen, gelezen en begrepen, alsmede akkoord is met de toepasselijkheid van deze AV op de Vervoersopdracht; en

(c) gaat de Opdrachtgever/Afzender akkoord met een betaling van ten minste de Oorspronkelijke Vergoeding, hetgeen te vermeerderen met de Uitgaven.

6.4 De Opdrachtgever/Afzender staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens via het Orderformulier. Vervoerder en Ontruck zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat zij zijn uitgegaan van door of namens Opdrachtgever/Afzender verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens via het Orderformulier.

6.5 Bij invulling van het Orderformulier is Opdrachtgever/Afzender steeds verplicht om speciale omstandigheden, benodigdheden en vereisten via het Orderformulier aan Ontruck kenbaar te maken, bijvoorbeeld indien specifieke Voertuigen voor de Verzending benodigd zijn, er speciale vereisten/instructies voor de Verzending gelden en/of de Verzending speciale Goederen betreft. Ontruck zal evenwel geen rekening houden met een verzoek van Opdrachtgever/Afzender betreft speciale vereisten omtrent de temperatuur, luchtvochtigheid of andere gecontroleerde omgevingsfactoren of Verzendingen.

6.6 De AV zijn eveneens van toepassing op iedere gegevensverstrekking t.a.v. een Orderformulier alsmede iedere Vervoersopdracht welke door Opdrachtgever/Afzender per e-mail of telefonisch aan Ontruck zijn doorgegeven.

Beoordeling en aanvaarding van Orderformulier door Ontruck

6.7 Zowel de Opdrachtgever/Afzender, als Ontruck kunnen een Vervoersopdracht te allen tijde van het Platform verwijderen, zolang er ten aanzien van de betreffende Vervoersopdracht nog geen Overeenkomst met een Vervoerder is gesloten. Indien noodzakelijk komt aan Ontruck de mogelijkheid toe om contact op te nemen met de Opdrachtgever/Afzender, opdat hij (de gegevens zoals opgenomen in) het Orderformulier, de Vervoersopdracht en/of Verzending aan Ontruck kan toelichten c.q. verduidelijken en/of om wijzigingen in het Orderformulier, de Vervoersopdracht en/of de Verzending door te voeren. Indien een dergelijke wijziging invloed heeft op de Oorspronkelijke Vergoeding, dan zal Ontruck dit aan Opdrachtgever/Afzender kenbaar maken. Het Orderformulier geldt pas als voltooid, indien Opdrachtgever/Afzender akkoord gaat met de voornoemde wijziging in de Oorspronkelijke Vergoeding en/of het Orderformulier overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3. door Opdrachtgever/Afzender is voltooid.

6.8 Ontruck is steeds bevoegd om een Vervoeropdracht welke d.m.v. een Orderformulier is ingediend – naar eigen goeddunken – niet te accepteren c.q. af te wijzen c.q. niet op het Platform te plaatsen, te meer wanneer bij Ontruck het gerechtvaardigde vermoeden berust dat het Orderformulier onjuist of onvolledig is ingevuld.

6.9 Indien Ontruck een Orderformulier c.q. Vervoersopdracht niet accepteert c.q. afwijst, dient Ontruck dit onder opgave van redenen aan Opdrachtgever/Afzender kenbaar te maken alsmede aan te geven waarom zij het Orderformulier c.q. de Vervoersopdracht niet heeft geaccepteerd c.q. heeft afgewezen. In zulks geval is het Opdrachtgever/Afzender toegestaan een gewijzigd exemplaar van het Orderformulier opnieuw bij Ontruck in te dienen, doch slechts indien en voor zover de redenen voor afwijzing dit toelaten.

6.10 Indien het Orderformulier door Opdrachtgever/Afzender is voltooid en de Vervoersopdracht door Ontruck is geaccepteerd, zal Ontruck de Vervoersopdracht ter acceptatie op het Platform publiceren of anderszins aan een Vervoerder ter acceptatie voorleggen. Ontruck kan steeds – naar eigen goeddunken – besluiten om een Vervoersopdracht niet op het Platform te publiceren, doch – in plaats daarvan – de Vervoersopdracht aan een specifieke Vervoerder ter acceptatie voorleggen, bijvoorbeeld indien Ontruck gebruik wenst te maken van de met deze Vervoerder overeengekomen voorkeurstarieven, Ontruck daarmee een efficiëntere uitvoering van de Verzending beoogt of Ontruck daarmee beoogt te voldoen aan specifieke wensen van de Opdrachtgever/Afzender (bijvoorbeeld t.a.v. veiligheidseisen, etc.).

Aanvaarding door de Vervoerder

6.11 Een Vervoersopdracht wordt in beginsel steeds toegewezen aan de Vervoerder die als eerste jegens Ontruck bevestigt dat hij bereid is de betreffende Vervoersopdracht uit te voeren.

6.12 Ontruck garandeert in geen enkel geval dat een Vervoersopdracht ook daadwerkelijk door een Vervoerder wordt geaccepteerd en kan derhalve dan ook niet garanderen dat een Vervoersopdracht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Indien de Vervoersopdracht niet binnen een redelijk termijn via het Platform door een Vervoerder is geaccepteerd, dan zal Ontruck zich er redelijkerwijs toe inspannen om op een andere wijze een Vervoerder bereid te vinden op de Vervoersopdracht te accepteren. Ontruck is evenwel nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk indien geen Vervoerder bereidt wordt gevonden op de Vervoersopdracht uit te voeren. In zulks geval zal Ontruck de betreffende Opdrachtgever/Afzender van deze omstandigheid in kennis stellen, in welk geval Ontruck de Vervoersopdracht zal verwijderen van het Platform. Tevens zal Opdrachtgever/Afzender in zulks geval niet langer gehouden zijn om de Oorspronkelijke Vergoeding aan Ontruck te voldoen.

Annulering van een Vervoersopdracht door Afzender

6.13 De Opdrachtgever/Afzender kan een Vervoersopdracht te allen tijde van het Platform verwijderen, zolang er ten aanzien van de betreffende Vervoersopdracht nog geen Overeenkomst met een Vervoerder is gesloten. Indien Ontruck een dergelijke Overeenkomst wel is gesloten, dan is Bijlage 1 van toepassing.

7 VERPLICHTINGEN AFZENDER

Identificatie en voorbereiding van de Goederen

7.1 De Afzender dient ervoor zorg te dragen dat de Goederen op een correcte en zorgvuldige wijze zijn verpakt, ingepakt of op pallets staan opgeslagen, alsmede tijdig en op een correcte en zorgvuldige wijze voor Verzending bij de Vervoerder worden afgeleverd of op het Laadadres ter beschikking worden gesteld, zulks in ieder geval op een wijze dat de Goederen gedurende het ophalen en de Verzending door Vervoerder geen gevaar voor Vervoerder, zijn personeel of hulppersonen opleveren.

7.2 De Vervoerseenheden waaruit een Verzending bestaat dienen door de Opdrachtgever/Afzender geïdentificeerd en omschreven te worden conform het bepaalde in de Vrachtbrief.

7.3 De Opdrachtgever/Afzender garandeert dat de Goederen geen smokkelwaar of verboden goederen betreft, hetgeen zoals uiteengezet in artikel 9.4.

Levering/voorbereiding van de Verzending

7.4 De Opdrachtgever/Afzender dient de Goederen bij de Vervoerder af te leveren of – indien afgesproken - de Goederen op de overeengekomen datum en tijd op het Laadadres ter beschikking stellen, hetgeen overeenkomst het bepaalde in de Vervoersopdracht. Indien de Opdrachtgever/Afzender tekortschiet in diens verplichting op de Goederen tijdig en op een correcte en zorgvuldige wijze bij de Vervoerder af te leveren of op het Laadadres ter beschikking te stellen, bevrijdt dit de Opdrachtgever/Afzender niet van zijn verplichting ter zake de betaling van de Oorspronkelijke Vergoeding en Uitgaven, hetgeen ongeacht of Goederen worden getransporteerd.

Voertuig

7.5 Alvorens tot het laden van de Goederen over te gaan, zal Opdrachtgever/Afzender de staat van het Voertuig controleren. Indien de staat van het Voertuig niet overeen komt met de vereisten in de Vervoersopdracht, de wettelijke vereisten of de staat van het Voertuig anderszins redelijkerwijs onaanvaardbaar is, bijvoorbeeld qua netheid, geur, temperatuur, vochtigheid of anderszins, dan is het Opdrachtgever/Afzender toegestaan om de Vervoerder te weigeren, het laden van de Goederen staken en dient hij Ontruck hiervan onverwijld in kennis stellen. Zodra Ontruck een dergelijke kennisgeving heeft mogen ontvangen, zal Ontruck – behoudens indien Ontruck van mening is dat de afwijzing van de Vervoerder door de Opdrachtgever/Afzender niet redelijk is – een vervangende Vervoerder inschakelen om de Vervoersopdracht alsnog uit te laten voeren. In zulks geval zullen aan Opdrachtgever/Afzender geen extra kosten worden doorberekend.

Laden en lossen

7.6 De Opdrachtgever/Afzender is verplicht om de Goederen in het Voertuig van de Vervoerder te (laten) laden en Geadresseerde is verplicht om de Goederen in het Voertuig van de Vervoerder te (laten) lossen. Voornoemde tenzij in de Vervoersopdracht anders is overeengekomen. Het (laten) laden c.q. lossen van de Goederen geschiedt derhalve dan ook voor rekening en risico van Opdrachtgever/Afzender c.q. Geadresseerde. Ontruck en Vervoerder zijn derhalve dan ook niet aansprakelijk voor engerlei schade ontstaan gedurende het laden en/of lossen aan de Goederen, het Voertuig, overige zaken en eigendommen (van derden) of werknemers c.q. hulppersonen.

Vrachtbrief

7.7 De Opdrachtgever/Afzender dient er voor zorg te dragen dat een Vrachtbrief aanwezig is, alsmede dat deze overeenkomstig de Verzending is c.q. wordt ingevuld, hetgeen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

Douanewerkzaamheden

7.8 Het aan Ontruck verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt een opdracht van Opdrachtgever/Afzender jegens Ontruck daartoe in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.9 Deze opdracht wordt door Ontruck aanvaard door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of doordat Ontruck aanvangt met de uitvoering van de douaneformaliteiten. Ontruck is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten te aanvaarden.

7.10 Indien Ontruck bekend raakt met gegevens of omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat Opdrachtgever/Afzender niet voldaan heeft aan artikel 6.4 (aan Ontruck zijn onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of documenten ter beschikking gesteld) en op basis waarvan Ontruck de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou hebben aanvaard, is Ontruck te allen tijde gerechtigd deze opdracht, al dan niet vastgelegd in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder verplichting tot schadevergoeding, te beëindigen en niet (verder) uit te voeren.

Inontvangstneming van de Goederen op het Leveringsadres

7.11 Opdrachtgever/Afzender is verantwoordelijk voor en dient er op toe te zien dat de Goederen tijdig en op een correcte wijze door Geadresseerde in ontvangst worden genomen op het Leveringsadres. Indien de Verzending van de Goederen niet naar behoren is uitgevoerd als gevolg van het niet c.q. niet tijdig aanwezig zijn van de Geadresseerde op het Leveringsadres, het niet (correct of volledig) invullen van de Vrachtbrief door Opdrachtgever/Afzender c.q. Geadresseerde of de Goederen niet (tijdig) kunnen worden geladen omdat de daartoe vereisten (hulp)middelen of personen niet aanwezig zijn, is Opdrachtgever/Afzender aansprakelijk voor alle directe en indirecte kosten en/of schade die de Vervoerder en/of Ontruck in verband daarmee heef gemaakt of geleden.

Klantenservice

7.12 De Opdrachtgever/Afzender dient als zijn vragen aan Ontruck met betrekking tot de Verzending of de Vervoersopdracht te stellen via het Platform, telefonisch via: +44 (0) 208 068 3261 of per e-mail: uk@Ontruck.com.

8 VRACHTBRIEF

8.1 De Opdrachtgever/Afzender is verplicht bij de ter beschikkingstelling van de Goederen aan de Vervoerder drie (3) originele kopieën van de Vrachtbrief te overhandigen. De Opdrachtgever/Afzender is verplicht de Vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen en – indien nodig – met behulp van de instructies op het Platform tijdig, volledig en naar waarheid in te vullen. Hij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de Goederen in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens op de Vrachtbrief.

8.2 De Opdrachtgever/Afzender verplicht zich om ieder exemplaar van de Vrachtbrief bij de ter beschikking stelling van de Goederen aan Vervoerder zowel zelf ondertekenen, als door de Vervoerder te laten ondertekenen. Ondertekening van de Vrachtbrief door of namens de Vervoerder, geldt als een inontvangstneming en aanvaarding van de Goederen voor Verzending door de Vervoerder in overeenstemming met de desbetreffende Vervoersopdracht. Bij het laden van de Goederen worden twee exemplaren van de ondertekende Vrachtbrief door Vervoerder bewaard en één exemplaar wordt door de Vervoerder aan de Opdrachtgever/Afzender verstrekt.

8.3 Zodra de Goederen op de Leveringsplaats door Geadresseerde in ontvangst zijn genomen, onderteken zowel de Vervoerder als de Geadresseerde onmiddellijk de twee overige exemplaren van de Vrachtbrief. De Vervoerder en de Geadresseerde zullen elk één ondertekend exemplaar van de Vrachtbrief bewaren, alsmede elk hun exemplaar van de Vrachtbrief uploaden via het Platform, uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de Verzending is uitgevoerd. De ondertekening van de Vrachtbrief door de Geadresseerde geldt als bewijs dat de Goederen correct en in uiterlijke goede staat door Vervoerder zijn afgeleverd en door Geadresseerde in ontvangst zijn genomen.

8.4 Indien Vervoerder weigert voor aantal, gewicht enz. te tekenen, is Ontruck voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

8.5 De Opdrachtgever/Afzender is aansprakelijk voor de schade welke mocht ontstaan als gevolg van een schending van het bepaalde in de artikel 8.1 t/m 8.3, bijvoorbeeld indien er niet genoeg Vrachtbrieven bij de Goederen aanwezig zijn, de Vrachtbrieven niet correct zijn ingevuld of de Vrachtbrieven niet correct zijn ondertekend.

8.6 Opdrachtgever/Afzender dient de door hem ondertekende exemplaren van de Vrachtbrief te bewaren, alsmede op eerste verzoek onverwijld aan Ontruck te beschikking te stellen. Ontruck is op haar beurt niet verplicht om het originele exemplaar van de Vrachtbrief terug te geven aan de Opdrachtgever/Afzender.

8.7 Ongeacht het bepaalde in artikel 8.3, verklaart Opdrachtgever/Afzender zich ermee akkoord dat aan Ontruck de mogelijkheid toekomt om een door Vervoerder ondertekend exemplaar van de Vrachtbrief te uploaden via het Platform. Voernoemde levert evenwel nimmer een verplichting jegens Ontruck op om zulks te doen. Indien er geen Vrachtbrief aanwezig is, zal een door Ontruck afgegeven certificaat worden geaccepteerd door de Opdrachtgever/Afzender. De omstandigheid waarin Ontruck/Vervoerder niet overgaat tot het uploaden van een Vrachtbrief of certificaat, levert voor Opdrachtgever/Afzender nimmer een grond op om diens (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Expeditieovereenkomst te beëindigen.

9 AFZENDER EN VERZENDING

Vertegenwoordiging en Garanties

9.1 De Opdrachtgever/Afzender verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat de eigendom van de Goederen bij hem berust, alsmede over alle benodigde rechten, licenties en toestemmingen te beschikken welke nodig zijn om diens verlichtingen uit hoofde van deze AV en de Expeditieovereenkomst na te kunnen komen.

9.2 De Opdrachtgever/Afzender is zich er van bewust en gaat ermee akkoord dat de door Ontruck aangeboden mogelijkheid om de Verzending en het Voertuig van de Vervoerder via het Platform te volgen, geen (impliciete) garantie zijdens Ontruck inhoudt dat de betreffende Verzending ook daadwerkelijk op het daar weergegeven tijdstip en het daar aangewezen Leveringsadres wordt afgeleverd.

9.3 De Opdrachtgever/Afzender erkent en stemt ermee in dat Ontruck geen opslag- en/of depotdiensten voor de Goederen aanbiedt, behalve indien zulks wenselijk is door oorzaken gelegen buiten de macht van Ontruck. De Opdrachtgever/Afzender verleent hierbij reeds nu voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht/toestemming aan Ontruck (en de Vervoerder) om alle naar oordeel van Ontruck (en de Vervoerder) redelijke beslissingen te nemen ter zake voor een juist afwikkeling van de Verzending zorg te kunnen dragen, hetgeen bijvoorbeeld door terugzending van de Goederen naar het Laadadres, of de veilige (laten) opslaan van de Goederen of het vervoeren van de Goederen naar het Leveringsadres onder andere voorwaarden dan zoals in de Expeditieovereenkomst c.q. Vervoersopdracht staan vermeld.

Verboden goederen

9.4 De Opdrachtgever/Afzender verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat een Vervoersopdracht niet de de navolgende Goederen betreft:

(a) smokkelwaar of illegale, gevaarlijke, radioactieve, riskante of aanstootgevende producten;

(b) artikelen die geregeld zijn bij de Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (“ADR”);

(c) levende dieren;

(d) aggregaten, met inbegrip van stenen, mineralen, land en ieder materiaal afkomstig uit groeven;

(e) special transporten en containers, reservoirs of kranen, evenals voertuigen (zoals caravans, aanhangwagens, pleziervaartuigen en jetski’s, motorfietsen en bromfietsen);

(f) contant geld, bankbiljetten, commerciële of bank- of omwisseleffecten, bankkaarten, creditcards, telefoonkaarten, effecten en coupons voor effecten, loterijen en dergelijke;

(g) sieraden, horloges en/of overige artikelen uit juwelierszaken, kunstwerken, edele metalen en edelstenen; of

(h) alle andere goederen die op grond van hun aard of op grond van de voorzorgsmaatregelen die voor het vervoer ervan als gevaarlijk of bijzonder kunnen worden gekwalificeerd, of die op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving verboden kunnen zijn.

9.5 Indien Vervoerder redelijkerwijs vermoedt dat een zending verboden goederen zoals omschreven in artikel 9.4 bevat, stelt hij Ontruck daarvan in kennis en kan hij (in redelijkheid en te goeder trouw) weigeren de Goederen te aanvaarden en de Verzending ervan uit te voeren alsmede zal Ontruck naar eigen goeddunken de nodige maatregelen jegens Opdrachtgever/Afzender treffen.

10 AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

10.1 Niets in deze AV of de Expeditieovereenkomst zal de aansprakelijkheid van een van de partijen uitsluiten of beperken, indien de aansprakelijkheid dwingendrechtelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan de aansprakelijkheid van partijen welke voortvloeit uit de opzet of bewuste roekeloosheid van deze partij of haar leidinggevende personen.

10.2 Alle Diensten geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever/Afzender. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, is Ontruck uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan. Ontruck is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

(a) verlies van feitelijke of verwachte inkomsten of winsten;

(b) verlies van goodwill of schade aan de reputatie;

(c) verlies van verwachte besparingen;

(d) verlies van gegevens; of

(e) alle (overige) indirecte-, immateriële- of gevolgschade van welke aard dan ook, hoe ook ontstaan, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar of bekend was.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1, zal de aansprakelijkheid van Ontruck met betrekking tot alle vorderingen, op welke wijze dan ook ontstaan, in verband met het Platform, een Verzending, een Expeditieovereenkomst of Dienst niet meer bedragen dan:

(a) 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. Met inachtneming van voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de Goederen de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht (exclusief verpakking).

(b) De door Ontruck te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door Opdrachtgever/Afzender te betalen Oorspronkelijke Vergoeding of – voor zover deze al bekend is – Eindvergoeding, althans tot dat gedeelte van de Oorspronkelijke Vergoeding c.q. Eindvergoeding waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is te allen tijde in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van Ontruck.

10.4 Indien bij de uitvoering van de Expeditieovereenkomst/Overeenkomst schade ontstaat waarvoor Ontruck niet aansprakelijk is, dient Ontruck zich ertoe in te spannen om de schade van de Opdrachtgever/Afzender te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Ontruck is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de Opdrachtgever/Afzender in rekening te brengen. Desgevraagd staat Ontruck haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de Expeditieovereenkomst/Overeenkomst ingeschakelde Vervoerder aan de Opdrachtgever/Afzender af.

10.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1, vrijwaart Opdrachtgever/Afzender Ontruck hierbij voor alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die voortvloeien uit de Expeditieovereenkomst c.q. een Vervoersopdracht, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan claims, eisen, procedures, boetes, sancties, schadevergoedingen en onkosten alsmede verlies van of schade aan de Goederen.

10.6 Kan Ontruck ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Vervoerder of ondergeschikte aan de Expeditieovereenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever/Afzender ontlenen, dan kan ook deze Vervoerder of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever/Afzender wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook deze Vervoerder of ondergeschikte zelf partij bij de Expeditieovereenkomst.

10.7 Ontruck is niet als vervoerder, maar steeds als doen vervoerder volgens titel 2 afdeling 3 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt beheerst door deze AV.

10.8 Indien Ontruck door de Opdrachtgever/Afzender buiten Expeditieovereenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Diensten ontstane schade, dan is Ontruck niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Expeditieovereenkomst.

Verloren Goederen

10.9 Indien Goederen niet zijn afgeleverd binnen dertig (30) dagen na de dag waarop zij oorspronkelijk geleverd hadden behoren te worden en het onbekend is waar zij zich bevinden, worden zij als verloren aangemerkt.

Verjaring

10.10 Ontruck is in ieder geval ontheven van alle aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met deze AV, de Expeditieovereenkomst, een Vervoersopdracht en enige Verzending, indien de Opdrachtgever/Afzender niet binnen zes (6) maanden na de datum waarop de Goederen zijn afgeleverd en overeenkomstig de Vrachtbrief door de Geadresseerde in ontvangst zijn genomen, door Opdrachtgever/Afzender aansprakelijk is gehouden voor enigerlei gebrek door middel van een formele schriftelijke klacht, welke Opdrachtgever/Afzender onder opgave van het gebrek tijdig bij Ontruck dient te (laten) bezorgen.

10.11 Alle op de Overeenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen verjaren in ieder geval door verloop van een (1) jaar.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever/Afzender

10.12 De Opdrachtgever/Afzender is tegenover Ontruck aansprakelijk voor alle schade – waaronder, maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – die Ontruck direct dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder meer de niet nakoming door Opdrachtgever/Afzender van enige verplichting op grond van de Expeditieovereenkomst of de AV of op grond van de toepasselijke nationale en/of internationale wet- en regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer van Opdrachtgever/Afzender is gelegen, alsmede ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid in het algemeen van de Opdrachtgever/Afzender, diens ondergeschikten of diens hulppersonen.

10.13 De Opdrachtgever/Afzender zal Ontruck te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, alsmede daaronder begrepen de ondergeschikten van zowel Ontruck als de Opdrachtgever, die verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.

Aansprakelijkheid jegens derden

10.14 Wordt Ontruck ter zake van beschadiging of verlies van Goederen of vertraging in de aflevering, buiten Expeditieovereenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de Expeditieovereenkomst of de Overeenkomst, dan is Ontruck jegens deze partij niet verder aansprakelijk dan hij uit Expeditieovereenkomst c.q. Overeenkomst zou zijn.

11 PRIJS & BETALING

Betaling

11.1 De Opdrachtgever/Afzender dient de Eindvergoeding (dit is de Oorspronkelijke Vergoeding, vermeerder met de Uitgaven) aan Ontruck te betalen, overeenkomstig het bepaalde in deze AV. Opdrachtgever/Afzender is verplicht om zich te onthouden van iedere betaling rechtstreeks aan de Vervoerder, tenzij Ontruck daartoe uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

Oorspronkelijke Vergoeding

11.2 De Oorspronkelijke Vergoeding welke Ontruck bij voltooiing van de Verzending aan Vervoerder verschuldigd is, wordt nader omschreven in de Vervoersopdracht. De Oorspronkelijke Vergoeding is steeds gebaseerd op de door Opdrachtgever/Afzender in het Orderformulier vermelde gegevens. De Oorspronkelijke Vergoeding is derhalve dan ook slechts correct, indien en voor zover de gegevens zoals vermeld in het Orderformulier correct en volledig zijn ingevuld. Opdrachtgever/Afzender stemt er mee in dat Ontruck de Oorspronkelijke Vergoeding kan wijzigen, mocht op enig moment blijken dat de gegevens in het Orderfomulier niet correct of volledig zijn ingevuld.

11.3 De Opdrachtgever/Afzender stemt ermee in dat de Oorspronkelijke Vergoeding steeds wordt berekend aan de hand van de tarieven van Ontruck die gelden op de datum van het aangaan van de Expeditieovereenkomst, met inachtneming van, maar niet beperkt tot, de aard, grootte en hoeveelheid van de Goederen, de afstand tussen het Laadadres en het Leveringsadres en de specifieke (hulp)middelen c.q. Voertuigen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Verzending. Ontruck kan te allen tijde de geldende tarieven of wijze van berekening van de Oorspronkelijke Vergoeding wijzigen.

Uitgaven

11.4 Niettegenstaande het feit dat de Oorspronkelijke Vergoeding door de Opdrachtgever/Afzender is overeengekomen bij de voltooiing van een Orderformulier, komt aan Ontruck de mogelijkheid toe extra kosten en Uitgaven van Vervoerder of Ontruck aan de Opdrachtgever/Afzender door te bereken, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend de kosten en Uitgaven zoals weergegeven in Bijlage 1.

11.5 Ontruck zal Opdrachtgever/Afzender in kennis stellen van de kosten en Uitgaven welke zij aan Opdrachtgever/Afzender zal doorberekenen, kort nadat Ontruck zelf met deze extra kosten en Uitgaven bekend is geworden.

11.6 Aan de Opdrachtgever/Afzender komt geen recht op korting, verrekening of opschorting toe. Het is Opdrachtgever/Afzender derhalve dan ook niet toegestaan om minder dan het door hem verschuldigde bedrag aan Ontruck te betalen, tenzij Opdrachtgever/Afzender daartoe de schriftelijke toestemming van Ontruck heeft ontvangen.

Groter volume of gewicht, dan zoals vermeld in de Vervoersopdracht.

11.7 Indien de feitelijke Verzending qua Goederen groter is in volume en/of gewicht dan zoals vermeld in de Vervoersopdracht, komt aan Ontruck de volgende mogelijkheden toe:

(a) Ontruck kan besluiten een andere Vervoerder te benaderen om de Verzending te vervullen. In een dergelijk geval wordt de Oorspronkelijke Vergoeding vermeerderd met de Uitgaven gepaard gaande met het vinden van een nieuwe Vervoerder, welke Uitgaven aan Opdrachtgever/Afzender worden doorberekend;

(b) Ontruck kan besluiten een extra Vervoerder in te schakelen (ter aanvulling op de oorspronkelijke Vervoerder). Ook in zulks geval wordt de Oorspronkelijke Vergoeding vermeerderd met de Uitgaven gepaard gaande met het vinden van een extra Vervoerder, welke Uitgaven aan Opdrachtgever/Afzender worden doorberekend.

Annulering/beëindiging Vervoersopdracht

11.8 Indien Opdrachtgever/Afzender overgaat tot annulering c.q. beëindiging van de Vervoersopdracht, zal Opdrachtgever/Afzender aan Ontruck het Oorspronkelijke Vergoeding verschuldigd blijven, welke bedrag bovendien vermeerderd dient te worden met de annuleringskosten zoals vermeld in Bijlage 1.

Het is Opdrachtgever/Afzender te allen tijde toegestaan om haar Vervoersopdracht te annuleren c.q. beëindigen, zolang deze nog niet is geaccepteerd door een Vervoerder.

Overmacht

11.9 Ontruck is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie. Alle extra kosten veroorzaakt door een overmachtsituatie, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de Opdrachtgever/Afzender en dienen op eerste verzoek van Ontruck aan Ontruck te worden vergoed.

11.10 Indien Ontruck als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is uitvoering te geven aan de Expeditieovereenkomst, is Ontruck gerechtigd de Expeditieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Ontruck ontstaat.

11.11 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Ontruck zijn toe te rekenen. Hieronder worden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, onlusten, revoluties en/of oorlogen, (wilde of politieke) stakingen, ziekte, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Ontruck afhankelijk is voor de uitvoering van de Expeditieovereenkomst, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken.

Facturatie

11.12 Ontruck zal steeds aan het einde van iedere maand een factuur opmaken aangaande de Verzendingen welke deze maand voor Opdrachtgever/Afzender hebben plaatsgevonden c.q. zijn uitgevoerd. De Opdrachtgever/Afzender dient de factuur aan Ontruck te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

Betaalwijze

11.13 Opdrachtgever/Afzender zal de factuur steeds voldoen op één van de navolgende wijze:

(a) Credit/Debit card: De Opdrachtgever/Afzender kan de factuur betalen door gebruikmaking van het daartoe na voltooing van het Orderformulier beschikbaar gestelde betaalplatform. Indien de betaling op zulks moment evenwel niet kan worden voldaan of de betreffende kaart geweigerd wordt, zal de Vervoersopdracht automatisch worden geannuleerd. Indien Opdrachtgever/Afzender in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.8 zelf tijdig tot annulering van de Vervoersopdracht overgaat of de Vervoersopdracht niet tijdig wordt geannuleerd waardoor Ontruck tot annulering dient over te gaan, zal Ontruck de reeds betaalde bedragen aan Opdrachtgever/Afzender vergoeden. De Oorspronkelijke Vergoeding welke op deze wijze door Opdrachtgever/Afzender wordt voldaan, zal door Ontruck worden verrekend met de door haar te verzenden factuur.

(b) Overmaking per bank: De Opdrachtgever/Afzender kan het bedrag welke zij blijkens de factuur aan Ontruck verschuldigd is, betalen door overschrijving van het bedrag op het bankrekeningnummer van Ontruck, zoals deze staat vermeld op de betreffende factuur.

(c) Automatische incasso: De Opdrachtgever/Afzender kan aan Ontruck een SEPA machtiging verstrekken, waardoor Ontruck de gefactureerde bedrag automatisch van het door Opdrachtgever/Afzender opgegeven bankrekeningnummer kan afschrijven. Indien het gefactureerde bedrag op enig moment evenwel niet kan worden afgeschreven – bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo, weigering of terugboeking – kan Ontruck aan Opdrachtgever/Afzender extra kosten in rekening brengen.

11.14 Indien zich ten aanzien van één van de bovengenoemde betaalwijze een incident voordoet welke valt toe te rekenen aan Opdrachtgever/Afzender, is Ontruck gerechtigd om extra kosten aan Opdrachtgever/Afzender in rekening te brengen voor het nogmaals incasseren.

Niet (tijdig) betalen

11.15 Indien de Opdrachtgever/Afzender de factuur niet, niet tijdig of niet volledig aan Ontruck voldoet en te dien aanzien in verzuim is, dan is Opdrachtgever/Afzender aan Ontruck verschuldigd:

(a) een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt;

(b) alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, in welk geval de incassokosten (voor zover rechtens is toegestaan) 15% bedragen van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 250,-- (exclusief BTW);

(c) eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten.

11.16 Indien de Opdrachtgever/Afzender de factuur niet, niet tijdig of niet volledig aan Ontruck voldoet, dan is Ontruck bevoegd:

(a) Opdrachtgever/Afzender iedere toegang tot (een gedeelte van) het Platsform tijdelijk of permanent te ontzeggen;

(b) de betreffende Vervoersopdracht alsmede alle overige Vervoersopdracht van Opdrachtgever/Afzender van het Platform te verwijderen;

(c) Opdrachtgever/Afzender ieder gebruik van de Diensten te ontzeggen;

(d) Opdrachtgever/Afzender de mogelijkheid ontzeggen om de voortgang van diens Vervoersopdrachten te volgen.

12 CLAIMS EN VERANTWOORDELIJKHEID

12.1 Indien de Goederen gedurende de Verzending zijn beschadigd, zijn gestolen, zijn kwijt gemaakt of anderszins verloren zijn gegaan, dient de Opdrachtgever/Afzender Ontruck daaromtrent onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, onder nauwkeurige opgave van het gebrek. Indien Opdrachtgever/Afzender de betreffende Vervoerder voor deze schade aansprakelijk wenst te houden, dient de Opdrachtgever/Afzender een betreffende aansprakelijkstelling binnen dertig (30) dagen nadat de Goederen door de Geadresseerde in ontvangst zijn genomen schriftelijk aan Ontruck te doen toekomen, opdat Ontruck deze door kan sturen aan de betreffende Vervoerder.

13 VERZEKERING

13.1 De Opdrachtgever/Afzender dient gedurende de uitvoering van de Vervoersopdracht zelf zorg te dragen voor een toereikende (aansprakelijkheids- en goederentransport)verzekering alsmede de verzekeringen af te sluiten en in stand te houden waartoe zij wettelijk verplichting is. Deze verzekeringen dienen te worden afgesloten bij een erkende verzekeringsmaatschappij en dienen ten minste dekking te bieden voor iedere wettelijke en contractuele aansprakelijkheid die uit hoofde van de Expeditieovereenkomst, Overeenkomst alsmede iedere Vervoersopdracht op Opdrachtgever/Afzender rust. Verzekeringen worden slechts door Ontruck afgesloten, indien zulks tussen partijen is overeengekomen en slechts voor rekening en risico van Opdrachtgever/Afzender.

13.2 Op eerste verzoek van Ontruck, zal Opdrachtgever/Afzender een specifieke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en in standhouden ten aanzien van bepaalde Goederen, bijvoorbeeld in het geval de Vervoersopdracht het vervoer van specifieke Goederen betreft.

13.3 Opdrachtgever/Afzender zal aan de in dit artikel 13 genoemde verzekeringsverplichtingen moeten voldoen gedurende de gehele looptijd van iedere Vervoersopdracht en gedurende de periode dat hij als Gebruiker staat ingeschreven en zal op eerste verzoek van Ontruck de verzekeringspolissen en de bewijzen van premiebetaling aan Ontruck ter inzage verstrekken of in kopie toesturen.

14 PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

14.1 Bij de inschrijving als Gebruiker, alsmede het sluiten van een Expeditieovereenkomst, verstrekt de Opdrachtgever/Afzender bepaalde persoonsgegevens aan Ontruck, hetgeen ten behoeve van een goede uitvoering van een Vervoersopdracht c.q. de Diensten.

14.2 De details omtrent deze gegevensverwerking door Ontruck, alsmede hoe door Ontruck met deze gegevens wordt omgegaan, wordt uiteengezet in haar privacyverklaring, welke kan worden geraadpleegd via: https://www.ontruck.com/nl/privacyverklaring/.

14.3 Opdrachtgever/Afzender, zijn werknemers, hulppersonen en vertegenwoordigers verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van de Overeenkomst, geheimhouding te verzekeren met betrekking tot de gegevens zijdens Ontruck of haar Vervoerders van vertrouwelijke aard, waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft kunnen nemen.

14.4 Indien de Opdrachtgever/Afzender toegang heeft tot de persoonsgegevens van personeel van Ontruck of enige Vervoerder, zal deze ter zake:

(a) voldoen aan alle wetten en voorschriften, met inbegrip van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

(b) dergelijke persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in verband met de Verzending en haar verplichtingen jegens Ontruck en haar Vervoerders;

(c) alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen en vaststellen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, alsmede alle veiligheidsmaatregelen te nemen die vereist zijn uit hoofde van alle toepasselijke wet- en regelgeving; en

(d) geen persoonsgegevens aan derden verstrekken of anderszins bekendmaken waartoe de Opdrachtgever/Afzender in verband met deze AV toegang heeft verkregen.

14.5 Opdrachtgever/Afzender vrijwaart Ontruck tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, welke ontstaan naar aanleiding van een niet-nakoming door Opdrachtgever/Afzender van de in dit artikel 14 genoemde verplichtingen.

15 OVERIGE BEPALINGEN

Intellectueel Eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten met betrekking tot het Platform, de Website en de App alsmede enig ander materiaal dat of inhoud die via het Platform worden verzonden, opgeslagen of gepubliceerd, zoals tekeningen, logo’s, afbeeldingen, schetsen, teksten, materialen en ontwerpen, berusten bij Ontruck of haar licentiegevers vanaf het ontstaan van deze rechten.

15.2 Het is Gebruiker/Opdrachtgever/Afzender niet toegestaan om zonder toestemming van Ontruck gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten van Ontruck. Ontruck behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. Opdrachtgever/Afzender dient daaraan volledige medewerking te verlenen.

15.3 Gebruiker/Opdrachtgever/Afzender zal Ontruck direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van de aan Ontruck toekomende intellectuele eigendomsrechten.

15.4 Ontruck erkent de intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten van Opdrachtgever/Afzender ten aanzijn van zijn handelsnaam en woord- en beeldmerken, waarmee de Vervoerder zijn producten of diensten onderscheidt van de producten en diensten van Ontruck. Deze intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten berusten bij (en blijven bij) Opdrachtgever/Afzender (berusten).

15.5 Gebruiker/Opdrachtgever/Afzender garandeert dat hij door het aanvaarden van enigerlei Vervoersopdracht geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Ontruck voor iedere aanspraak van derden wegens een (vermeende) inbreuk ter zake.

Wijzigingen

15.6 Ontruck behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar dienstverlening via (enig deel van) het Platform, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever/Afzender, te wijzigen, op te schorten, te onderbreken of te staken, alsmede deze AV tussentijds eenzijdig te wijzigen, zonder tot enige schadevergoeding of overige aanspraken jegens Opdrachtgever/Afzender aansprakelijk te zijn.

15.7 De Opdrachtgever/Afzender zal tijdens het gebruik van het Platform of de Dienst geen virussen (met inbegrip van kwaadaardige software, codes, bestanden of programma’s, zoals wormen, Trojaanse paarden of andere soortgelijke zaken) verspreiden, toelaten of verzenden die de werking van het Platform of de Dienst kunnen beschadigen, belemmeren of anderszins nadelig kunnen beïnvloeden.

Mededelingen

15.8 Elke kennisgeving die op grond van deze AV dient te worden gedaan, dient schriftelijk te geschieden en dient door Opdrachtgever/Afzender persoonlijk te worden overhandigd, per (aangetekende) post te worden verzonden naar het adres van Ontruck (of een ander adres dat voor dergelijke doeleinden van tijd tot tijd schriftelijk aan Opdrachtgever/Afzender wordt meegedeeld) of te worden verzonden naar privacy@ontruck.com.

Afdwingbaarheid

15.9 Indien een voorwaarde of bepaling van deze AV (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar mocht blijken, blijven de overige bepalingen van deze AV onverkort van toepassing. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om de desbetreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Zekerheden

15.10 Ontruck heeft het recht de afgifte van Goederen, documenten en gelden, die Ontruck uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.

15.11 Ontruck heeft een retentierecht op alle Goederen, documenten en gelden die hij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Ontruck ten laste van de Opdrachtgever/Afzender en / of de eigenaar van de Goederen heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Goederen.

15.12 Ontruck heeft een pandrecht op alle Goederen, documenten en gelden die Ontruck uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Ontruck ten laste van de Opdrachtgever/Afzender en / of de eigenaar van de Goederen heeft of zal krijgen.

15.13 Ontruck zal een ieder, die ten behoeve van de Opdrachtgever/Afzender Goederen aan Ontruck toevertrouwt voor het verrichten van Diensten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever/Afzender gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Goederen.

15.14 Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan, een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van Ontruck, de Opdrachtgever/Afzender of hij die aflevering vordert, gehouden op verzoek van Ontruck het gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

15.15 Ontruck kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentie recht en recht om afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de Opdrachtgever/Afzender nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.

15.16 Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever/Afzender op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

15.17 Op eerste verzoek van Ontruck zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door Ontruck aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die Ontruck maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever/Afzender, waaronder onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.

15.18 Ontruck is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of zekerheden te stellen. Indien Ontruck een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever/Afzender gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

Opdracht

15.19 Het is de Opdrachtgever/Afzender niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze AV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontruck geheel of gedeeltelijk over te dragen of aan een derde uit te besteden.

Rechten van derden

15.20 Een derde partij (een partij die geen partij is bij de Expeditieovereenkomst) kan geen recht(en) ontlenen aan de overeenkomst en kan evenmin een beroep doen op enige bepaling uit de Expeditieovereenkomst, tenzij nadrukkelijk het tegendeel uit de betreffende bepaling blijkt.

Overeenkomst tot het doen vervoeren van Goederen

15.21 Deze AV laat de artikelen 8:61 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid 1, 2 en 3 BW onverlet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.22 Op deze AV en iedere Expeditieovereenkomst, Vervoersopdracht en overige daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Ontruck en Opdrachtgever/Afzender is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen Ontruck en Opdrachtgever/Afzender zal worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat Ontruck steeds gerechtigd is een geschil voor te leggen aan de rechter die conform de wet bevoegd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

BIJLAGE 1

Ontruck – Kosten en lasten/boetes

De volgende Uitgaven (indien van toepassing) kunnen worden toegevoegd aan de Oorspronkelijke Vergoeding om de Eindvergoeding te berekenen:

1 Annuleringen/Beëindiging

Indien een zending wordt geannuleerd in overeenstemming met deze AV, betaalt Ontruck aan de Vervoerder een percentage van de Oorspronkelijke Vergoeding naar rato van de status van de Verzending op het moment van annulering/beëindiging, hetgeen als volgt:

● 40% van de Oorspronkelijke Vergoeding als de Vervoerder op weg is naar het Laadadres.

● 70% van de Oorspronkelijke Vergoeding als de Vervoerder op het Laadadres is aangekomen en nog niet is ingeladen.

● 100% van de Oorspronkelijke Vergoeding nadat de Goederen op het Laadadres zijn ingeladen.

Reverse Logistics (afwijzingen / retouren)

De volgende extra kosten zullen worden gemaakt in het geval van reverse logistics (met inbegrip van de terugkeer van de goederen naar de plaats van oorsprong), met name:

Weigering of totaal rendement: een extra kost van 70% wordt toegevoegd aan de initiële prijs van de transportservice. Hiervoor zal een nieuwe bestelling worden gemaakt met die kosten, om de traceerbaarheid van de goederen te allen tijde te behouden.

Weigering of gedeeltelijke retourzending: de initiële offerteprijs berekend via het platform wordt toegevoegd aan de initiële prijs van de transportservice. Voor dit doel wordt een nieuwe bestelling gecreëerd met die kosten, om de traceerbaarheid van de goederen te allen tijde te behouden.

Gebruik: eenvoudig en extra

Ontruck biedt de Effectieve Opladers de aanvullende merchandising-service. Er zijn met name twee (2) soorten handelingen waarbij Laders, in voorkomend geval, kunnen kiezen:

Eenvoudige afhandeling: consistente afhandeling, alleen en exclusief, waarbij de Vervoerder de pallets verplaatst en / of op een bepaald punt van het dok of van het laad- / lospunt ophaalt. In deze zin betekent "laad- / lospunt" de overdracht van de rand van de vrachtwagen naar het laad- of losdok. Eenvoudige manipulatie kan door de effectieve lader via de website worden geselecteerd, waardoor deze eenvoudige manipulatiehandelingen kunnen worden geciteerd. De bedragen afgeleid van deze eenvoudige manipulatie zullen worden opgenomen in de initiële prijs aangeboden door Ontruck aan de Loader.

Extra afhandeling: alle manipulatie anders dan aangegeven in de vorige sectie en die een aanvullende actie van de Vervoerder impliceert. Deze veronderstellingen zijn bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkend:

Palletisatie of depalletisatie of omsnoering.

Behandeling van pakketten zoals dozen of objecten die kleiner zijn dan een pallet, tot eenheden in hoogten / verdiepingen / kantoren;

De behoefte aan extra manipulatie kan niet worden geselecteerd via het Platform en moet worden gemeld door de Cash Loaded aan het Ontruck Traffic Team, voor autorisatie door Ontruck en de Vervoerder. De prijs die is afgeleid van deze extra afhandeling, die moet worden opgenomen in de definitieve prijs die aan de lader moet worden betaald, bedraagt ​​€ 30 / uur (excl. Btw).

In elk geval zullen de totale waarden afgeleid van deze aanvullende manipulatie worden berekend, vastgelegd en gecommuniceerd door Ontruck aan de Loader zodra de Transportservice is voltooid.